روزی پیامبر(ص) و امام علی (ع) نشسته بودند دور هم خرما می خوردند. پیامبر

هسته ی  خرماهایش را یواشکی می گذاشت جلوی امام علی(ع). بعد از مدتی

پیامبر رو به امام علی (ع) کردند و فرمودند: «پرخور کسی است که هسته خرمای

بیشتری جلویش باشد.» همه نگاه کردند، دیدند جلوی امام علی(ع) از همه بیشتر

هسته ی خرما بود. امام علی(ع) فرمود: «ولی من فکر می کنم پرخور کسی است

که خرماهایش را با هسته خورده.» همه نگاه کردند. جلوی پیامبر(ص) هسته خرمایی نبود. سپس«همه» خندیدند.

/ 0 نظر / 19 بازدید